I.N.M. SERVICES s.r.l

Conditii de vanzare-Conditii generale -Servicii

 1. Condițiile generale de servicii (denumite în continuare “condiții”) trebuie considerate obligatorii pentru client. În caz de conflicte, între acestea vor avea prevalență cele semnate individual, ca fiind acceptate, de către client.
 2. Prin acceptarea prezentelor condiții generale, clientul acceptă ca I.N.M. SERVICES srl să aibă intervenții tehnice și mecanice, de manoperă calificată, pentru orice tip de reparație și/sau lucrare de întreținere a echipamentelor și/sau a utilajelor clientului prevăzute de comenzi.
 3. COMANDA
  Comanda de achiziție și/sau de vânzare se înțeleg a fi acceptate prin depunerea semnăturii din partea clientului, prezentată I.N.M. SERVICES srl. După primirea comenzii, aceasta va putea fi anulată doar cu acordul I.N.M.SERVICES srl.
 4. SUBCONTRACTAREA
  În cazul în care va fi necesar, prin natura lucrării încredințată I.N.M.SERVICES srl, ajutorul personalului specializat ce nu este prezent în I.N.M SERVICES srl, clientul își dă acordul și o autorizează pe aceasta să cedeze o parte din lucrări, prin subcontractare, unei firme și/sau societăți aleasă de I.N.M. SERVICES srl.
 5. INSPECȚIA
  Clientul este obligat să verifice și să supună inspecției lucrarea desfășurată de I.N.M. SERVICES srl, în prezența acesteia și după efectuarea verificărilor necesare, se va asigura de semnarea notei de livrare, care va avea valoare de acceptare a lucrării. În caz de vicii sau defecte ale lucrării, clientul este obligat să îi comunice imediat I.N.M SERVICES srl, oferindu-i o descriere detaliată a problemelor și viciilor.
 6. TRANSFERUL RISCULUI
  Clientul acceptă să își asume riscul pentru pierderea sau deteriorarea echipamentului ce trebuie supus reparației, atunci când acesta trebuie transportat pentru reparații la sediul I.N.M SERVICES srl și/sau la un alt atelier de reparații. Clientul își dă de acum acordul pentru efectuarea schimburilor de piese sau pentru suplimentarea părților necesare, pe care aceasta le consideră necesare pentru executarea operației. Prin semnarea notei de livrare, prevăzută la punctul 3, I.N.M. SERVICES srl va rămâne responsabilă pentru executarea lucrării, doar pentru viciile sau defectele cauzate din rea-voință sau din culpă gravă.
 7. MODALITATEA DE CONTRACTARE
  Contractarea serviciilor îi este oferită clientului prin două modalități diferite: La modalitatea “la cheie”: evaluarea preventivă a lucrării complete. Stabilirea prețului incluzând manopera, cheltuieli de călătorie și de cazare, materiale/ piese de schimb necesare
  a) La modalitatea “la cheie”: evaluarea preventivă a lucrării complete. Stabilirea prețului incluzând manopera, cheltuieli de călătorie și de cazare, materiale/ piese de schimb necesare.
  b) La modalitatea: “în funcție de timp și materiale” suma costurilor de manoperă pentru fiecare zi lucrătoare (8 ore de lucru pe zi) plus un procent pentru lucrări extraordinare și/sau nocturne și/sau zile de sărbătoare lucrate, în conformitate cu normativele în vigoare, pe lângă costurile de călătorie, costurile materialelor/ pieselor de schimb folosite și diurna zilnică pentru tehnicienii ce prestează lucrările.
  La ambele modalități de contractare, costurile sunt stabilite de comun acord cu clienții.
  Din momentul în care comanda conținând detalii activităților desfășurate este semnată, aceasta va fi obligatorie pentru client, chiar dacă este semnată de personalul acestuia sau de persoana ce o reprezintă.
 8. LUCRĂRI EXTRA
  Orice asistență și lucrare efectuată de către I.N.M. SERVICES srl, în favoarea clientului, pe lângă cele ce au fost stabilite de comun acord în comandă sau pentru achiziția materialelor va fi considerată lucrare extra și facturată separat (sau va fi considerată extensie a timpului în modalitatea timp și material).
 9. PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ
  Prețurile indicate de I.N.M. SERVICES srl includ taxele și impozitele pentru orice prestație oferită sau în favoarea statului, pentru prestațiile desfășurate în favoarea clienților ce fac parte din comunitățile europene prețurile nu includ taxe și impozite sau altele asemenea. CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE SE STABILEȘTE ALTFEL DE COMUN ACORD, PLĂȚILE VOR FI EFECTUATE PRIN REMITERE DIRECTĂ. PLĂȚILE VOR TREBUI SĂ CORESPUNDĂ VALORII ÎNSCRISE ÎN FACTURĂ ȘI NU VOR FI ADMISE PLĂȚI CU VALORI INFERIOARE CELEI SOLICITATE. EVENTUALELE CHELTUIELI PENTRU RECUPERAREA CREDITELOR ÎI VOR FI DEBITATE CLIENTULUI. L.M.R. METALOCK srl VA AVEA DREPT DE RETENȚIE ȘI DREPT DE SECURITATE ASUPRA ECHIPAMENTELOR CLIENTULUI PÂNĂ ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE EFECTUEAZĂ PLATA INTEGRALĂ A SERVICIULUI.
 10. DOBÂNZI
  În cazul în care plata se efectuează după termenele specificate în articolele precedente, clientul va fi obligat să plătească în favoarea I.N.M. SERVICES srl și dobânzile legale corespunzătoare.
 11. GARANȚIA
  Garanția oferită de I.N.M. SERVICES srl va avea o durată de 3 luni de la data semnării notei de livrare care atestă finalul lucrărilor și, implicit, acceptarea lor de către client. Clientul va trebui să anunțe în termen de 7 zile apariția viciilor pentru care se solicită intervenția garanției, astfel încât aceasta să poată verifica tipul de viciu și să intervină direct sau prin intermediul propriei societăți de încredere.
  Garanția este oferită doar pentru lucrarea efectuată de I.N.M. SERVICES srl și nu pentru viciile și defectele ce rezultă direct din piesele achiziționate de la terți sau direct de la client pentru care este valabilă garanția corespunzătoare vânzării bunurilor respective.
  11 bis) GARANȚIA ACORDATĂ DE I.N.M. SERVICES srl VA FI SEMNATĂ LA MOMENTUL ACCEPTĂRII COMENZII, ȘI, ÎN CAZUL ÎN CARE SE CONSIDERĂ CĂ LUCRAREA ÎNTÂMPINĂ PROBLEME SPECIALE, ACEASTA VA EVALUA DACĂ VA ELIBERA O FORMĂ SCRISĂ DE GARANȚIE, TOATE ACESTE ASPECTE FIIND STABILITE ULTERIOR CU CLIENTUL.
 12. EXCLUDERI
  Garanția exclude în mod expres viciile ce rezultă din lipsa întreținerii sau întreținerea necorespunzătoare a instalațiilor. Garanția nu acoperă:
  1) Neglijențe sau alte fapte puse în execuție în mod inadecvat de către client, de către angajații acestuia sau de către terți delegați de acesta.
  2) Materialele sau componentele sau proiectele furnizate de către client sau elaborate de acesta, precum și părțile sau accesoriile folosite în execuția lucrărilor, care nu au fost furnizate sau pentru care nu s-a stabilit în mod expres folosirea acestora cu I.N.M. SERVICES srl.
  3) Modificări sau intervenții efectuate de terți neautorizați de către I.N.M. SERVICES srl asupra lucrărilor efectuate de aceasta din urmă.
  4)  Instalații executate în mod neadecvat de către client sau de către personalul său auxiliar.
  5) Părți, accesorii uzate în desfășurarea lucrărilor care nu au fost vândute, furnizate sau stabilite de comun acord, în mod expres, cu I.N.M SERVICES srl.În mod special, garanția nu acoperă defecte sau vicii ce rezultă sau sunt legate de uzura normal a materialului, nici nu acoperă folosirea inadecvată sau deteriorarea pieselor ce fac obiectul comenzii, și nici lipsa întreținerii sau întreținerea necorespunzătoare din partea clientului sau a personalului său auxiliar.
  Garanția nu se aplică atunci când se folosește material inutilizabil sau ușor perisabil.
 13. Piesele de schimb sau părțile achiziționate de la terți vor face subiectul garanției din partea producătorului și/sau a revânzătorului.
 14. LIMITAREA RĂSPUNDERII
  I.N.M. SERVICES srl nu va răspunde pentru daunele provocate bunurilor, aici fiind incluse daunele privind produsele sau părțile reparate sau aflate în întreținerea clientului. Nu va fi în nici un caz răspunzătoare pentru daunele indirecte, printre care pierderea de câștig și/sau profit a clientului datorită lipsei utilizării echipamentelor obiect al reparației și/sau întreținerii sau pentru orice altă consecință indirectă specifică, accesorie și/sau accidentală, datorită elementelor străine, sau conexă operării I.N.M. SERVICES srl, cu excepția cazului de rea-voință.I.N.M.SERVICES srl nu va putea fi considerată răspunzătoare în nici un caz pentru daunele ce nu puteau fi prevăzute de aceasta la momentul încheierii contractului. I.N.M. SERVICES srl nu este răspunzătoare pentru lucrările efectuate de client sau de terți, chiar dacă sunt executate cu asistența acesteia. I.N.M.SERVICES srl este răspunzătoare pentru daunele ce rezultă direct din lucrarea desfășurată de personalul propriu sau de lucrări efectuate de terți sub instruirea directă a personalului I.N.M. SERVICES srl. I.N.M. SERVICES srl nu va fi răspunzătoare în nici un caz de daunele acuzate după 3 (trei) luni de la finalizarea lucrării (semnarea notei de livrare). ÎN NICI UN CAZ RĂSPUNDEREA I.N.M. SERVICES srl NU VA PUTEA DEPĂȘI 1/3 DIN PREȚUL STABILIT ÎN CONTRACT.
 15. VÂNZAREA PIESELOR DE SCHIMB
  Vânzarea pieselor de schimb are loc în conformitate cu condițiile generale de vânzare, sau prin acordul dintre I.N.M. SERVICES srl și client.
 16. REZILIEREA CONTRACTULUI
  În cazul neîndeplinirii uneia dintre obligațiile asumate și a prelungirii unei astfel de neîndepliniri, în termen de 10 zile de la primirea recomandatei părții care specifică neîndeplinirea și solicită remedierea, partea care își respectă obligațiile va putea rezilia imediat contractul semnat, notificându-i acest lucru ulterior, în scris,  părții ce nu își îndeplinește obligațiile. În cazul în care una din părți intră în procedură de insolvență sau lichidare, cealaltă parte poate rezilia contractul semnat, cu efect imediat.
 17. FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT
  Părților nu li vor imputa în nici un caz întârzieri sau neîndepliniri cauzate de caz fortuit sau de forța majoră. Prin forță majoră se înțelege incendiu, rechiziție, embargou, insurecție, lipsa mijloacelor de transport, restricționarea folosirii de energie, manifestații sindicale și, în general, orice circumstanță ce se află în afara controlului părților. Dacă circumstanțele de forță majoră continuă pentru o perioadă mai mare de trei luni, ambele părți vor avea dreptul de a rezilia contractul semnat, notificând în scris cealaltă parte și fără a avea pretenții ulterioare.
 18. CONFIDENȚIALITATE
  Datele personale furnizate de către client sunt prelucrate respectând prevederile legii privind confidențialitatea. Datele menționate anterior vor fi prelucrate prin procedurile adecvate pentru a garanta siguranța și confidențialitatea. Prelucrarea se va efectua în scopuri comerciale în cadrul și pentru executarea contractelor. Datele personale vor putea fi comunicate terților, în România sau în străinătate, în scopurile indicate mai sus.
  Persoanele interesate au dreptul A) la confirmarea existenței posibilelor prelucrări ale datelor personale ce îi privesc B) să obțină anularea transformării, actualizării, rectificării și/sau a completării acestora C) de a refuza prelucrarea datelor personale în scopul informării comerciale și pentru trimiterea materialelor publicitare.
 19. LEGEA APLICABILĂ ȘI FORUL COMPETENT
  Toate contractele încheiate în baza prezentelor condiții generale sunt reglementate de legislația română. Orice neînțelegere care ar putea apărea între părți privind valabilitatea, interpretarea, executarea prezentelor condiții generale și contractele stipulate în baza acestora, și, în orice caz, aferente acestora, va fi de competența exclusivă a tribunalului din TIMIȘOARA.